Sede electrónica Concello de Muros

13:36:10 Sábado 19 de setembro 2020
Estás en:

Detalle trámite

Solicitude de licenza de talla en procesos urbanísticos

A Solicitude de Licenza de Talla en Procesos Urbanísticos deberá presentarse para os seguintes actos de uso do solo e do subsolo:

  • A corta de masas arbóreas ou de vexetación arbustiva en terreos incorporados a procesos de transformación urbanística e, en todo caso, cando a devandita corta derive da lexislación de protección do dominio público.

(Art. 194.2 da Lei 9/2002, do 30 de decembro, de ordenación urbanística e protección do medio rural de Galicia, modificada pola disposición derradeira terceira da Lei 9/2013, do 19 de decembro, do emprendemento e da competitividade económica de Galicia).

 

 

Calquera persoa física ou xurídica que desexe obter unha licenza de talla en procesos urbanísticos.

Preferentemente de forma telemática a través do botón "Iniciar trámite". Se o interesado non utiliza a vía telemática, poderá descargar o impreso ou impresos dende esta páxina ou acudir ao rexistro do Concello, onde lle facilitarán o dito impreso/s normalizado/s para presentar.

  • Solicitude de licenza de talla en procesos urbanísticos.
  • Proxecto Técnico (Básico e/ou de Execución), visado polo correspondente Colexio Profesional.
  • Documentación acreditativa da titularidade do inmoble ou terreo (no seu caso).
  • Autorizacións sectoriais previas preceptivas.
  • Xustificante de pago das taxas segundo a ordenanza fiscal vixente.

Nome: Solicitude de Licenza de Talla en Procesos Urbanísticos.

Unidade tramitadora: Urbanismo.

Inicio do procedemento: A instancia de parte.

Tipo de interesado: Persoa física ou xurídica.

Órgano de resolución: Alcaldía.

Carácter silencio administrativo: Silencio negativo.

Prazo de execución: 3 meses.

Recurso aplicable: Potestativo de reposición / Contencioso administrativo.

Taxas/impostos: Consultar as ordenanzas fiscais do apartado de normativa.

Canles de atención: Telemático (Iniciar trámite).

                                    Presencial.